ગામ મલાલા-દિવ નિવાસી સ્વ. વિપેન જેઠાલાલ ભાલિયાનું લંડનમાં બેસવાનું...

21-Aug-2018

મલાલા-દિવ નિવાસી સ્વ. શ્રી જેઠાલાલ રામજી ભાલિયા અને જમકબાઈનો સુપુત્ર સ્વ. વિપેન જેઠાલાલ ભાલિયાનું  દરિયામાં ડૂબવાથી અવસાન થવાની જાહેરાત કરવા બદલ અમે દિલગીર છીએ. 8 ઓગસ્ટ 2018 ના રોજ અવસાન પામ્યા હતા, તેવો 33 વર્ષનાં હતા.
લંડનમાં બેસવાનું વેમ્બલીના બી.આઈ.એ. હોલ (ગાંધી હોલ )માં રાખેલું છે.....

 

We are sorry to announce the loss of VIPEN JETHALAL BHALIYA of Malala-Diu, Son of Shree Jethalal Ramgi Bhaliya and Jamakbai Jethalal. He had passed away on 8 August 2018 at Malala- Diu, He lived his life 33 years of happy and healthy life. He has left behind great memories and love to His friends and Family.

 

Live Vipen Jethalal went missing after swimming in high tide sea Malala Diu India.

 

Some memories of Vipen Jethalal Bhaliya

 

 

 

 

 

 

 

                                                                        Brother and Sister

                                                                                                     MUKESH JETHALAL BHALIYA

                                                                                                     DHARMENDRA JETHALAL BHALIYA

                                                                                                     MEENA JAMNADAS BAMANIYA

 

                                                                                                              COUSIN BROTHER

                                                                                                     PRADIPKUMAR SAMGI BHALIYA

                                                                                                     BHARAT SAMGI BHALIYA

                                                                                                     UMESH MAGANLAL BHALIYA

                                                                                                      

 

Besanu Date: Saturday August 25th 2018

બેસવાની તારીખ: શનિવાર 25 ઓગસ્ટ 2018

સમય: બપોરે 3:00 થી 5:30

Time: 3:00 pm to 5:30                                                                                                   Address: (B.I.A. HALL) Brent Indian Association Building, 116 Ealing Road, Wembley, London HA0 4TH

 

Contact:

UMESH MAGANLAL BHALIYA - 07891206195

BHARAT SAMGI BHALIYA - 07438461970 Lyca

NEAREST TRAIN
Wembley Central (Bakerloo), Alperton (Piccadilly)

NEAREST BUS
83, 79, 204, 224 (Ealing Road)

BY CAR
​Limited Car Parking

 

MAPS 

 

 

 

 

 

 

Tags:

Please reload

Recent Posts
Please reload

Archive