ગામ મલાલા-દિવ નિવાસી સ્વ. વિપેન જેઠાલાલ ભાલિયાનું લંડનમાં બેસવાનું...

મલાલા-દિવ નિવાસી સ્વ. શ્રી જેઠાલાલ રામજી ભાલિયા અને જમકબાઈનો સુપુત્ર સ્વ. વિપેન જેઠાલાલ ભાલિયાનું દરિયામાં ડૂબવાથી અવસાન થવાની જાહેરાત કરવા બદલ અમે દિલગીર છીએ. 8 ઓગસ્ટ 2018 ના રોજ અવસાન પામ્યા હતા, તેવો 33 વર્ષનાં હતા. લંડનમાં બેસવાનું વેમ્બલીના બી.આઈ.એ. હોલ (ગાંધી હોલ )માં રાખેલું છે.....

We are sorry to announce the loss of VIPEN JETHALAL BHALIYA of Malala-Diu, Son of Shree Jethalal Ramgi Bhaliya and Jamakbai Jethalal. He had passed away on 8 August 2018 at Malala- Diu, He lived his life 33 years of happy and healthy life. He has left behind great memories and love to His friends and Family.

Live Vipen Jethalal went missing after swimming in high tide sea Malala Diu India.

Some memories of Vipen Jethalal Bhaliya

Brother and Sister

MUKESH JETHALAL BHALIYA

DHARMENDRA JETHALAL BHALIYA

MEENA JAMNADAS BAMANIYA

COUSIN BROTHER

PRADIPKUMAR SAMGI BHALIYA

BHARAT SAMGI BHALIYA

UMESH MAGANLAL BHALIYA

Besanu Date: Saturday August 25th 2018

બેસવાની તારીખ: શનિવાર 25 ઓગસ્ટ 2018

સમય: બપોરે 3:00 થી 5:30

Time: 3:00 pm to 5:30 Address: (B.I.A. HALL) Brent Indian Association Building, 116 Ealing Road, Wembley, London HA0 4TH

Contact:

UMESH MAGANLAL BHALIYA - 07891206195

BHARAT SAMGI BHALIYA - 07438461970 Lyca

NEAREST TRAIN Wembley Central (Bakerloo), Alperton (Piccadilly) NEAREST BUS 83, 79, 204, 224 (Ealing Road) BY CAR ​Limited Car Parking

MAPS

Tags:

Recent Posts
Archive
Follow Us
  • download
  • Instagram Social Icon
  • Blogger Social Icon
  • YouTube Social  Icon
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
© Images may be subject to copyright.
This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now