ગામ મલાલા-દિવ નિવાસી (Rajibai Deugi) સ્વ. રાજીબાઈ દેવજી વાજાનું લંડનમાં (Besnu) બેસણું...

31-Jan-2019

મલાલા-દિવ નિવાસી સ્વ. રાજીબાઈ દેવજી વાજાનું  દુઃખદ અવસાન થવાની જાહેરાત કરવા બદલ અમે દિલગીર છીએ. 
લંડનમાં બેસણું વેમ્બલીના બી.આઈ.એ. હોલ (ગાંધી હોલ )માં રાખેલું છે.

Late Rajibai Deugi Vaja Malala Diu India.

                                                                                                                                                  

Besnu Date: Sunday 3rd February 2019

બેસણું તારીખ: રવિવાર 3 ફેબ્રુઆરી 2019

સમય: બપોરે 3:00 થી 6:00

Time: 3:00 pm to 6:00 pm                                                                                             Address: (B.I.A. HALL) Brent Indian Association Building,

116 Ealing Road, Wembley, London HA0 4TH

 

For further information please contact

Velgi Megezi : +44 7918 181040

 

OM Shanti Shanti Shanti

NEAREST TRAIN
Wembley Central (Bakerloo), Alperton (Piccadilly)

NEAREST BUS
483, 297, 83, 79, 204, 224 (Ealing Road)

BY CAR
​Limited Car Parking

 

MAPS 

 

Please reload

Recent Posts
Please reload

Archive
Please reload

Follow Us