ગામ મલાલા-દિવ નિવાસી (Rajibai Deugi) સ્વ. રાજીબાઈ દેવજી વાજાનું લંડનમાં (Besnu) બેસણું...

મલાલા-દિવ નિવાસી સ્વ. રાજીબાઈ દેવજી વાજાનું દુઃખદ અવસાન થવાની જાહેરાત કરવા બદલ અમે દિલગીર છીએ. લંડનમાં બેસણું વેમ્બલીના બી.આઈ.એ. હોલ (ગાંધી હોલ )માં રાખેલું છે.

Late Rajibai Deugi Vaja Malala Diu India.

Besnu Date: Sunday 3rd February 2019

બેસણું તારીખ: રવિવાર 3 ફેબ્રુઆરી 2019

સમય: બપોરે 3:00 થી 6:00

Time: 3:00 pm to 6:00 pm Address: (B.I.A. HALL) Brent Indian Association Building,

116 Ealing Road, Wembley, London HA0 4TH

For further information please contact

Velgi Megezi : +44 7918 181040

OM Shanti Shanti Shanti

NEAREST TRAIN Wembley Central (Bakerloo), Alperton (Piccadilly) NEAREST BUS 483, 297, 83, 79, 204, 224 (Ealing Road) BY CAR ​Limited Car Parking

MAPS

Recent Posts
Archive
Follow Us
  • download
  • Instagram Social Icon
  • Blogger Social Icon
  • YouTube Social  Icon
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
© Images may be subject to copyright.
This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now