ગુજરાતી ભાષાનો વૈભવ

વાંચવાની મજા આવશે હો!!

(ગુજરાતી ભાષાનો વૈભવ)

હથેળી 🖐🏽માં વાળ 🕸નહી ગધેડા 🐴ને ગાળ નહી ઉંદર 🐀ને ઉચાળો નહી મીંદડી 🐈ને માળો નહી કુંવારા 👦🏻ને સાળો👲🏼 નહીં

અને કયાય હંસ🕊 કાળો નહીં સંસારી 👨👩👧👦ને ભેખ નહીં મરણ 😶માં કેક 🎂નહીં સાઇકલ 🚲માં જેક નહીં અને વાંઢા 👲🏼ને બ્રેક નહીં કડી ⛓ઉપર તાળુ 🔐નહીં લાડુ 🌕ઉપર વાળુ🍱🍛 નહીં કોટ 👕ઉપર શાલ નહીં બખતર👘 ઉપર ઢાલ નહીં કેરડા 🍇માં પાન 🌿નહીં અને ઘર જમાઈ 🏻ને માન😏 નહીં

ફળ ફૂલ🌺🌻🍅🍋🍊 માં કયાય સાંધો નહીં અને હવે તમે

આગળ મોકલો તો વાંધો નહીં.😄😊

Recent Posts
Archive
Follow Us
  • download
  • Instagram Social Icon
  • Blogger Social Icon
  • YouTube Social  Icon
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
© Images may be subject to copyright.
This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now